Sunday, 8 May 2011

Historia parafii

Druga wojna światowa rozproszyła Polaków po wszystkich kontynentach świata, którzy nie mogąc wrócić do wolnej Ojczyzny szukalischronienia w obcych krajach. Jednym z wielu miejsc, w którym osiedlali się Polacy w Anglii były obozy wojskowe w Hazlemere i St. Johns w pobliżu High Wycombe. Opieką duszpasterską otaczał Rodaków w latach 1946, 1948, Kapelan Wojskowy ks. Rafał Grządziel do mieszkających w obozie żołnierzy dołączały pozostali członkowie rodzin. Polacy zawierając małżeństwa i zakładając rodziny rozpoczęli budować swoje życie w nowych warunkach emigracyjnych. Po opuszczeniu obozu przez ks. Rafała Grządziela, opiekę duszpasterską przejmuje ks. kan. Stanisław Nowak. Starano się, aby młode pokolenie wzrastało i rozwijało się w stmoswerze polskiej. Rodzice wraz z Kapłanem dbali o religijne wychowywanie dzieci i młodzieży, bardzo ważne były nabożeństwa w języku polskim, jak i nauczanie języka polskiego. Dlatego od początku organizowano Szkołę Polską, której celem było przekazanie jak najwięcej wiadomości o Ojczyźnie. Po czterech latach pracy, w 1952 roku ks. Stanisław Nowak zostaje przeniesiony z posługą do innego obozu. Polacy nie zostali bez opieki Polskiego Kapłana, w tym czasie do 1956 roku opiekują się Rodakami Kapłani:
ks. Stanisław Paraszewski,
ks. Tadeusz Pelczar,
ks. Józef Madeja,
ks. Karol Świętoń

        Ostatecznie w 1956 roku zostały zlikwidowane obozy wojskowe w Hazlemere i St. Johns, Polacy zmuszeni zostali do zamieszkania w High Wycombe i okolicy. High Wycombe jest miastem położonym w uroczym Buckinghamshire, miasto jest znane z produkcji mebli.
 Wraca do High Wycombe ks. Stanisław Nowak w 1956 roku, parafia zaczęła się coraz bardziej rozrastać, przybywało młode pokolenie, w którym trzeba było pielęgnować te wszystkie tradycje religijne i narodowe, którymi żyli ich rodzice. Powstały Zarządy Parafialne, których celem było pomagać Duszpasterzowi oraz zadbanie o jego godne warunki do życia i pracy duszpasterskiej. Nie posadając własnego Koscioła Polacy korzystali z kościała angielskiego p.w. Św. Augustyna. Wszystkie uroczystości religijne i narodowe: Opłatek parafialny, Święcone Parafialne, Akademie ku czci Chrystusa Króla, 11-go Listopada, 3-go Maja, Dożynki, zabawy itp. Odbywały się w wynajętych salach angielskich. Ks. Proboszcz Stanisław Nowak widząc potrzebę miejsca, w którym Polacy mieliby okazję o spotkań nalegał na budowę Domu Polskiego. Ostatecznie podjęto decyzję na budowę Polskiego Ośrodka. Do dzieła z wielkim zaangażowaniem przystąpiono wiosną 1972 roku. Dom Polski został ukończony w bardzo szybkim czasie. Poświęcenia Domu Polskiego dokonał ks.bp Szczepan Wesoły w obecności ks. prob. Stanisława Nowaka, Burmistrza miasta High Wycombe oraz licznie zgormadzonych Polaków dnia 18 listopada 1972 roku.
 Od tej pory Sala Domu Polskiego, stała się miejscem, w którym organizowano uroczystości religijne i narodowe i parafialne. Tutaj też przez kilka lat odprawiano niedzielną Mszę Świetą. W Domu Polskim msieści się Polska Szkoła Sobotnia.
 W 1980 roku po przejściu ks. Stanisława Nowaka na emwryturę i wyjeździe do Kraju, duszpasterstwo nad parafią High Wycombe zostaje powierzone Księżom z Towarzystwa Chrystusowego. W tym czasie ks. prob. Boghdan Szykulski mieszkający w Great Missenden łączy cztery Ośrodki:
Great Missenden,
Amersham,
High Wycombe,
Aylesbury,
w jedną rozległą Parafię. Swoja posługą służą High Wycombe Księża Chrystusowcy:
ks. Stanisław Żak
ks. Józef Fiedorowicz
ks. Andrzej traczyk
ks. Kazimierz Strękowski.

 W życiu Parafii i Parafian następuje kolejne wydarzenie � otóż High Wycombe z powrotem zostaje samodzielną Parafią. Decyzją ówczesnego ks. Rektora PMK (Polska Misja Katolicka) Karola Zielińskiego i ks. Prowincjała Towarzystwa Chrystusowego Jana Wojczyńskiego utworzono Parafię High Wycombe i Aylesbury, której Proboszczem z dniem 01 września 1988 roku zostaje mianowany ks. czesław Osika T. Chr. Ks. Proboszcz z ogromnym zatroskaniem dbał o powierzonych swojej pieczy Parafian. Po pięciu latach gorliwej pracy zostaje przeniesiony z High Wycombe do Parafii Londyn�Putney. Kolejnym proboszczem Parafii High Wycombe i Aylesbury od 01 września 1993 roku zostaje mianowany ks. Adam Ogorzały T. Chr.

Na terenie Parafii działa i pracuje:
rada Administracyjno�Duszpasterska,
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów,
Polska Szkoła Sobotnia,
Harcerstwo,
Chór Parafialny,
Koło Żywego Różańca.

Msze Święte odprawiamy w Kościele Angielskim p.w. Św. Augustyna.
Aylesbury
Po zakończeniu wojny i opuszczeniu obozów wojskowych m.in. Woodlans Park Marsworth Polacy ze względu na możliwość pracy zaczęli osiedlać się w Aylesbury. W 1956 roku opiekę duszpasterską nad Polakami i ich rodzinami obejmuje ks. Alfons Rataj, który dojeżdża z Oxford. Organizuje się Komitet Kościelny, którego celem jest pomoc dla Duszpasterza w lepszym zorganizowaniu życia religijnego i narodowego, chcąc w ten sposób Młode Pokolenie zainteresować Kulturą Polską.
W 1969 roku proboszczem zostaje ks kan. Józef Madeja, z jego to inicjatywy w kościele angielskim p.w. St. Joseph, w którym odbywają się Polskie Msze Święte powstaje ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochwskiej, który w 1970 roku poświęcił ks. bp Szczepan Wesoły. 3-go lutego 1971 roku Bóg odwołuje do wieczności ks. kan. Józefa Madeja. Opiekę duszpasterską sprawują w tym czasie księża: ks. Stanisław Nowak, ks. Aleksander karpiński MIC, ks. Aleksander Michałowski S.Chr.
Z chwilą objęcia 01 kwietnia 1971 roku nad Rodakami w Aylesbury przez ks. Boghdana Szykulskiego S.Chr. zostaje przyłączone do Great Missenden. Parafianie choć ich jest niewielka grupa zawsze pamietali o uroczystościach religijnych (Opłatek Parafialny, Święcone, Chrystusa Króla) i narodowych (11-go Listopada, 3-go Maja). We wszystkich poczynaniach wspomagali ich księża, którzy dojeżdżali z pomocą duszpasterską m.in. ks. Stanisław Żak S.Chr., ks. Stanislaw Leniart S.Chr., ks. Józef Gula S.Chr., oraz wikariusze: ks. Józef Fedorowicz S.Chr., ks. Andrzej Traczyk S.Chr., ks. Karzimierz Strękowski S.Chr.
Od 1-go stycznia 1988 Aylesbury razem z High Wycombe tworzy Parafię, której Proboszczem zostaje mianowany ks. Czesław Osika S.Chr. Przez pięć lat gorliwie pasterzuje tutejszej grupie Polaków. Kolejnym Proboszczem zostaje od 1-go września 1993 roku ks. Adam Ogorzały S.Chr. Mimo zmniejszającej sie liczby Parafian życie nasze płynie jak poprzednich latach, modlimy się i podtrzymujemy te same tradycje narodowe.

opracowanie ks. Adam Ogorzały S.Chr.
Wersja elektroniczna Stanisław W.